زیست شناسی کنکور


تــوضــیحــات
فــایل ها

مبحث ژنتیک جمعیت از زیست‌شناسی کنکور توسط آقای مازیار اعتمادزاده تدریس می‌شود


عوامل : سجاد عبیری مازیار اعتماد زاده

مدت زمان : ۰۵:۲۰:۰۰
ایمنی بدن
هورمون ها
ژنتیک جمعیت
حواس و هورمون
مبحث گردش مواد
تغییر و تحول گونه ها
پیدایش حیات و گسترش جانداران
مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری
مهندسی ژنتیک
پروتئین سازی
فتوسنتز گیاهیتگ ها نکات کنکوری مباحث زیست شناسی

مشاغل دانش آموز