عربی کنکور


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث منصوبات از عربی پایه ی کنکور  توسط سید محمدعلی مرتضوی تدریس می‌شود.

مبحث دوره مباحث نیم سال اول از درس عربی انسانی    توسط آقای مسعود محمدی تدریس می‌شود.


عوامل : سید علی مرتضوی مسعود محمدی یوسف عباسی

مدت زمان : ۰۴:۵۸:۰۰
منصوبات
معتلات
دوره مباحث نیم سال اول عربی انسانی
اعراب فعل مضارع عربی کنکور انسانی
جمله معلوم و مجهول
مرور مباحث قبلی آزمون از درس عربی کنکور انسانی
درس اول از کتاب عربی ۲
اعراب فعل مضارع وصف اضافه
مفعول مطلق و حال
منادا و مستثنا
کل مباحث نیم‌سال اول عربی کنکور انسانی
جمع‌بندی از عربی پایه کنکورتگ ها مباحث عربی

مشاغل دانش آموز