دین و زندگی کنکور


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث اول تا سوم دین و زندگی کنکور توسط رضا میرخانی تدریس می‌شود.


عوامل : رضا میر خانی

مدت زمان : ۰۰:۵۰:۰۰
درس اول تا سومتگ ها آمادگی کنکور

مشاغل دانش آموز