آموزش برنامه نویسی اندروید


تــوضــیحــات
فــایل ها


مدت زمان : ۰۴:۱۸:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششمتگ ها : اندروید برنامه نویسی

مشاغل : برنامه ‌نویس