آموزش اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی


تــوضــیحــات
فــایل ها

15 هزار تومان تخفیف دانشجویی:

آموزش 64 اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی ، با استفاده از فیلم‌های سینمایی و بازیگران حرفه ای سینما که زبان مادری آن‌ها انگلیسی است.

بیش از 5 ساعت و 48 دقیقه آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی و مکالمه  


مدت زمان : ۰۵:۴۸:۰۰
آموزش اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسیتگ ها : آموزش زبان زبان انگلیسی اصطلاح انگلیسی اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی مکالمه انگلیسی

مشاغل : دانش آموز دانشجو