موسسه زبان کیش


تــوضــیحــات
فــایل ها

ویدئوهای کمک آموزشی موسسه علوم و فنون کیش

سطح کودک و نوجوان 

جهت استفاده زبان‌آموزان گرامی در تعطیلات پیش آمده به علت شیوع ویروسکرونا
 


بخش اولتگ ها : زبان انگلیسی برای کودکان انگلیسی برای نوجوانان

مشاغل : دانش آموز زبان آموز