خانه قدیمی


تــوضــیحــات
فــایل ها

خانه ها هر کدامشان داستانی در خود دارند و خانه های قدیمی و کهنه که روزگاری نو و زیبا بوده اند اگر زبان داشتند از گذشته خود و ساکنانشان ماجراها نقل می کردند.


عوامل : هانس کریستیان اندرسن

مدت زمان : ۰۰:۳۰:۰۰
بخش اولتگ ها تخیلی مجموعه داستان های کوتاه نوجوان

مشاغل عمومی