فیلت و چمفر


تــوضــیحــات
فــایل ها

یکی از اصلی ترین انواع برش، و از مهمترین تکنیک های فرم سازی هاستند که هر یک به زیرمجموعه هایی دسته بندی می شوند.

فایل های تمرینی هر بخش در قالب pdf ارائه شده اند که با انجام آن ها حتما برای استاد غفوری از طریق شماره واتساپ 09389424216 در ارتباط باشید.


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها اسکیس راندو فرآیند طراحی

مشاغل معمار مهراز