گسترش مکعب و ترکیب


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این بخش که یکی از اصلی ترین بخش های پکیج اسکیس و راندو است

سعی شده است که ضمن اشاره به مفهوم طیف خط با نحوه پیاده کردن اناع پرسپکتیو ها آشنا شده در گام بعدی با فرآیند های طراحی ساده ای همچون گسترش مکعب و ماکتهای اتودی آشنا می شویم

در گام سوم که اصلی ترین گام این بخش است با زبان اسکیس و دستور زبان آن آشنا خواهیم شد

درگام نهایی با توجه به آشنایی کلی ای که به وجود آمده به رویکرد فضای فیلتر و استفاده از موتیف در جداره سازی ها میپردازیم.

تمرین های این بخش در قالب فایل پیوست آماده شده است که در اختیار هنرجویان قرار میگیرد.


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۱:۴۰:۰۰
بخش اولتگ ها معماری اسکیس راندو آتلیه معماری غفوری زبان اسکیس

مشاغل معمار طراح