ادبیات فارسی/پایه هفتم


تــوضــیحــات
فــایل ها

اهدافِ برنامه درسی ادبیات فارسی متوسطه اول:

اهداف حیطه ی شناختی:

۱- فزونی شوق و تعلق مثبت نسبت به زبان و ادبیّات ایران و جهان.

۲- ترغیب و تهییج به بیان عواطف و احساسات در هیئت گفته ها، نوشته ها و سروده ها.

۳- تقویت علاقه و میل مثبت نسبت به مطالعه ی نوشته های نیکو و فاخر.

۴- تقویت خوی زیبایی شناختی و تلطیف عواطف و احساسات .

اهداف حیطه ی مهارتی:

۱_ پرورش مهارت گوش دادن .

۲_ پرورش مهارت سخن گفتن .

۳ _ پرورش مهارت خواندن .

۴_  پرورش مهارت نوشتن .

۵_ فراگیری دانش حاکم بر بستر دستور زبان فارسی و متون ادبی .

۶_ پرورش پرتوانی در تحلیل و تفکّر در متون .

۷_ پروش توانمندی در نقد و تفکر انتقادی به متون .

زینب السادات متولیّان


عوامل : زینب السادات متولیان

کتاب درس ادبیات فارسی
فیلم های آموزشی
درسنامه
فایل های مربوط به ارائه
املاتگ ها ادبیات فارسی

مشاغل پایه هفتم