آمادگی دفاعی/پایه نهم


تــوضــیحــات
فــایل ها

این درس باعث تقویت روحیه ی ایثارگری و جهادی در دانش آموزان می شود و همچنین رویکرد این کتاب یک رویکرد فرهنگی و آماده سازی جسمی و ذهنی نوجوانان برای شناخت توطئه ها و راه کارهایی برای مقابله با این توطئه ها است.

مهدیه شهرابی


عوامل : مهدیه شهرابی فراهانی

کتاب درس آمادگی دفاعی
جزوه
فیلم های آموزشیتگ ها آمادگی دفاعی

مشاغل پایه نهم