گشتی در خیابان های فرانسه و اینگلیس


تــوضــیحــات
فــایل ها

منبع اصلی سبکهایی مانند گوتیک و رومانسک در کشورهای فرانسه و اینگلیس است.

در این درس سعی در آموزش موتیف و جداره سازی و همچنین آشنایی با این سبک ها می پردازیم.


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها معماری کروکی آتلیه معماری غفوری رایگان آموزش رایگان

مشاغل معمار طراح مهراز