آبی،سیاه،خاکستری


تــوضــیحــات
فــایل ها

از مجموعه اشعار حمید مصدق


عوامل : رضا عمرانی ریحانه هاشمی

مدت زمان : ۰۰:۰۳:۰۰
بخش اولتگ ها شعر