و من دوستت دارم


تــوضــیحــات
فــایل ها

داستانی پر از تصویرپردازی درباره یافتن آنچه واقعا در زندگی مهم است

این کتاب داستانی کوتاه است درباره آنچه که در ازای نجات یک زندگی ، باید قربانی کنیم.اگر نه آینده، که گذشته هم مهم باشد.اگر نه،تنها جایی که می‌رویم ، بلکه ردپایی هم که بجا می‌گذاریم اهمیت داشته باشد، اگر مجبور باشیم همه دار و ندارمان را بگذاریم؛ خود را فدای چه‌کسی خواهیم کرد؟


عوامل : فردریک بکمن امیرمحمد صمصامی الهام رعایی

مدت زمان : ۰۱:۱۰:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سومتگ ها اجتماعی داستان