روز از نو ، روزی از نو


تــوضــیحــات
فــایل ها

زن که شخصیت اصلی نمایش است در یک کارخانه کار می کند. کاری سخت دشوار در تمام روزهای هفته. ضمنا او باید به خانه و بچه اش هم رسیدگی کند. یک روز صبح در پی دیدن کابوسی از خواب می پرد. هراسان از دیر رسیدن به سر کار مشغول آماده کردن خود می شود اما در می یابد که کلید خانه در کیفش نیست. شتابان وقایع شب قبل را در ذهنش بازسازی می کند تا ببیند کلید را کجا گم کرده است.


عوامل : داریو فو عباس فاطمی شیرین سپهراد

مدت زمان : ۰۰:۳۵:۰۰
بخش اول



تگ ها اجتماعی رمان خانوادگی