زبان انگلیسی سوم دبیرستان


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی :

مبحث جمع‌بندی از کتاب زبان انگلیسی مربوط به پایه ی سوم دبیرستان توسط خانم میترا مصباح تدریس می شود.


مدت زمان : ۰۱:۵۳:۰۰
جمع‌بندی از درس زبان انگلیسی سوم دبیرستان
زبان انگلیسی سوم دبیرستان خرداد ۹۴تگ ها آموزش زبان آموزش زبان انگلیسی

مشاغل دانش آموز