خسرو و شیرین


تــوضــیحــات
فــایل ها

گزیده‌ای از منظومه‌ی خسرو و شیرین


عوامل : راضیه هاشمی رضا عمرانی حکیم نظامی گنجوی

مدت زمان : ۰۰:۲۰:۰۰
بخش اولتگ ها شعر