فیزیک سوم تجربی


تــوضــیحــات
فــایل ها

 

در این فیلم آموزشی:

مبحث الکتریسیته ساکن مربوط به درس فیزیک سوم تجربی توسط آقای سیبنا بگی تدریس می‌شود.


عوامل : سینا بگی

مدت زمان : ۰۲:۰۲:۰۰
الکتریسیته ساکن
مغناطیستگ ها درس فیزیک

مشاغل دانش آموز