دیفرانسیل


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث ادامه‌ی حد از درس دیفرانسیل توسط آقای احسان کریمی تدریس می‌شود.


عوامل : احسان کریمی

مدت زمان : ۰۲:۴۵:۰۰
ادامه‌ی حد
ادامه دنباله ها
حد و پیوستگیتگ ها مبحث ریاضی

مشاغل دانش آموز