زیست شناسی چهارم تجربی


تــوضــیحــات
فــایل ها


عوامل : مازیار اعتماد زاده محمد حسن منصوری سجاد عبیری مسعود قاضی عسگر علیرضا اعتماد

مدت زمان : ۰۰:۱۲:۰۰
ژنتیک جمعیت از زیست شناسی
تغییر و تحول گونه ها از زیست شناسی
پیدایش حیات و گسترش جانداران از زیست شناسی
مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری از زیست شناسی
مهندسی ژنتیک از زیست شناسی
پروتئین سازی از زیست شناسی
پروتئین سازی از زیست شناسیتگ ها کنکور

مشاغل دانش آموز