آموزش اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی


تــوضــیحــات
فــایل ها

آموزش اصطلاحات پرکتربرد زبان انگلیسی ، با استفاده از فیلم‌های سینمایی و بازیگرانی که زبان مادری آن‌ها انگلیسی است.


مدت زمان : ۰۵:۴۸:۰۰
آموزش اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسیتگ ها : آموزش زبان زبان انگلیسی اصطلاح انگلیسی اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی

مشاغل : دانش آموز