تفکر و سبک زندگی/پایه هفتم


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتاب تفکر وسبک زندگی پایه هفتم شامل هفت بخش می باشد که حول دو محور عمده" تفکر وپژوهش" و " آداب ومهارت های زندگی " تنظیم شده است  تا به دانش آموزان کمک کند که درباره سبک زندگی تفکر کنند ومناسب ترین روش را برای زندگی سالم انتخاب کنند.
محتوای این کتاب در سه بخش سازماندهی شده است .
بخش اول فعالیت های الزامی است که انجام آن به دلیلی که اهمیت دارد
برا‌ی همه دانش آموزان  لازم است.
بخش دوم فعالیت های انتخابی است
از بین فعالیت های مرتبط با تفکر ۳ فعالیت واز بین دروس مرتبط با مهارت های زندگی ۲ درس انتخاب می‌شود. 
بخش سوم فعالیت های اختیاری ‌است.تعیین موضوع فعالیت های مرتبط با تفکر، بستگی به نیاز و علاقه دانش آموزان دارد.

شیوا شفیعی


عوامل : شیوا شفیعی

کتاب درس تفکر و سبک زندگیتگ ها تفکر و سبک زندگی

مشاغل پایه هفتم