تپه ی پریان


تــوضــیحــات
فــایل ها

هر کسی استعدادی دارد و در دل هر قصه پندی هست. حتی آنهایی که ضعیف به نظر می رسند در زمان خود می توانند گرهی را باز کنند.


عوامل : هانس کریستیان اندرسن

مدت زمان : ۰۰:۲۸:۰۰
بخش اولتگ ها تخیلی مجموعه داستان های کوتاه نوجوان

مشاغل عمومی