قدیس فرودستان


تــوضــیحــات
فــایل ها

قطعاتی بشنویم ازغوطه خوردن در عمق دریای عشق

 کریستیان بوبن در این کتاب " دوست داشتن " را محور قطعات کوتاه ناپیوسته‌اش قرار می‌دهد و از جنبه‌های بسیار متفاوت و جذاب ما را به دنیای ذهن اش راهنمایی می‌کند تا آنچنان که او می‌خواهد به درک تازه‌تری از دوست داشتن دست یابیم.او معتقد است انسان زمانی به معنای واقعی متولد می‌شود ،که در عمق دریای عشق غوطه بخورد.

کریستیان بوبن را فیلسوفی شاعر مسلک می‌شناسند.از همین جهت در اجرای قدیس فرودستان سعی شده بنیان‌های فکری و تصاویری شاعرانه متن در لحن گوینده متناسب و مطلوب شنیده شود.


عوامل : کریستیان بوبن کریستین بوبن

مدت زمان : ۰۳:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها فلسفی ادبی عرفانی ادبی هنری

مشاغل عمومی