تفکر و سبک زندگی/پایه هفتم


تــوضــیحــات
فــایل ها

تفکر یعنی پردازش ذهن روی اطلاعاتی که از طریق مشاهده کردن، خواندن، شنیدن، تجربه کردن، گفت وگو و... وارد ذهن می­ شود تا انسان بر اساس آنها بتواند حقیقت موضوع یا مسئله را درک کند. به عبارت دیگر، از یک سری مقدمات نتایجی را به روش حل مسئله، قیاس، استقرا، آزمایش و... ذهنی کشف کند. هر چند که همه موضوعات درسی به دنبال پرورش تفکر هستند و آموزش تفکر به یک درس خاص اختصاص ندارد، اما برنامه تفکر و سبک زندگی که ادامه درس تفکر و روش تحقیق و مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی است، به طور خاص به آموزش این دو می­پردازد.

در این کتاب با هدف کسب مهارت تفکر، که نه تنها به توانمند ساختن افراد در زمان حال می­ اندیشد بلکه به توانمندی ما جهت زندگی آینده تأکید می‌ورزد.

مجله‌ی رشد مقطع متوسطه با اندکی تلخیص

زهرا کاظمی مجرد


کتاب درس تفکر و سبک زندگیتگ ها تفکر و سبک زندگی

مشاغل کلاس 7/1 کلاس 7/2