ریاضی/حساب/پایه نهم


تــوضــیحــات
فــایل ها

شامل هشت  فصل است که به دو بخش اصلی حساب و هندسه تقسیم می­شود.

در فصلهایی که هدف کتاب درسی محاسبه است مباحث شامل:

۱- مجموعه ها، عضویت و زیر مجموعه، اجتماع و اشتراک، احتمال

۲- شناخت اعداد حقیقی، انواع کسرها و اعداد اعشاری، قدر مطلق

۳- توان، نماد علمی، ریشه گیری، ساده کردن رادیکال­ها، گویا کردن مخرج کسرها

۴- عبارت­های جبری و چند جمله ای ها و اعمال بر روی چند جمله ای ها، اتحادها و تجزیه، نامعادلات

۵- مختصات و معادلات خط، رسم معادلات خط و پیدا کردن شیب و عرض از مبدا، دستگاه­های حل معادلات دو مجهولی

۶- شناخت عبارت­های گویا

ساده کردن عبارت های گویا، اعمال بر روی عبارت های گویا، تقسیم چند جمله­ای ها

محدثه سادات خادمیان


عوامل : محدثه سادات خادمیان

کتاب درس ریاضی
فیلم های آموزشی
حل تمرین
جزوهتگ ها حساب

مشاغل کلاس 9/1 کلاس 9/2 کلاس 9/3