مجوز کار یا پرمیت صنایع پتروشیمی


تــوضــیحــات
فــایل ها

مجوز كار سرد، گرم و ورود به فضاي بسته صنایع پتروشیمی (Work Permit)

در مراکز صنعتي از جمله مجتمع هاي پتروشيمي، به منظور جلوگيري از بروز حوادث ناشي از کار، تداخل کارها با يكديگر، حصول اطمينان از رعايت اقدامات احتياطي و ايمني و … لازم است فعاليت‌ها بر اساس الگويي استاندارد و از پيش تعيين شده، تعريف شود. به اين منظور سيستم و رويه‌اي به نام مجوز کار یا پرمیت صنایع پتروشیمی ايجاد شده تا بر اساس آن يک فرد يا يک مجموعه اجازه انجام برخي از کارها از جمله كارهاي تعميراتي را دريافت نمايد.

اين سيستم اطلاع رساني بين افراد صادر کننده اجازه کار، مسئول انجام دهنده و مسئولين نظارت و ايمني ارتباط برقرار کرده و سبب مي شود اين افراد از شرايط ايمني لازم، لوازم، هماهنگي ها و غيره مطلع شوند و در ازائ آن، قبول مسئوليت کنند. در واقع مسئول صادر کننده و مسئول اجرا با امضاء پروانه کار اطلاع خود را از تمام شرايط پروانه اعلام مي‌کنند و تا اتمام زمان مجوز، در صورت بروز هر حادثه‌اي، مستقيما مسئول صدور پرميت و يا مسئول اجراي کار و يا هر دو بازخواست مي شوند.

 نرم افزار مجوز کار یا پرمیت صنایع پتروشیمی شامل سرفصل های زیر می باشد:

تعریف پروانه کار

اهداف سیستم صدور پروانه کار

ضرورت پروانه کار

انواع پروانه های کار و کاربرد آنها

شرح کار، مشخصلات محل و ساعت کار

اقدامات صدور پروانه کار سرد

اقدامات صدور پروانه کار گرم

اقدامات صدور پروانه کار ورودی به فضای بسته

  • اقدامات قبل از ورود به فضای بسته
  • اقدامات پس از ورود
  • امدادت و نجات

وسایل ایمنی مورد نیاز

شرایط محیط

پیش بینی های در نظر گرفته شده

آزمایش گاز

تایید و امضا

تمدید و شرایط تمدید پروانه کار

لغو و شرایط لغو پروانه کار

توزیع نسخه ها

آموزش

گردش کار پروانه کار

 


عوامل : ایده پردازان شریف

بخش اول
اهداف سیستم صدور پروانه کار
ضرورت پروانه کار
انواع پروانه های کار و کاربرد آنها
شرح کار، مشخصلات محل و ساعت کار
اقدامات صدور پروانه کار سرد
اقدامات صدور پروانه کار گرم
اقدامات صدور پروانه کار ورودی به فضای بسته
وسایل ایمنی مورد نیاز
شرایط محیط
پیش بینی های در نظر گرفته شده
آزمایش گاز
تایید و امضا
تمدید و شرایط تمدید پروانه کار
لغو و شرایط لغو پروانه کار
توزیع نسخه ها
آموزش
گردش کار پروانه کارتگ ها : Work Permit پرمیت پروانه کار مجوز کار

مشاغل : مهندس برق دانشجو تکنسین اپراتور مهندس مکانیک مهندس ابزار دقیق HSE