دیگ های بخار


تــوضــیحــات
فــایل ها

دیگ های بخار

صنایع شیمیایی منابع انرژی زیادی را مصرف می کنند تا بتوانند انرژی مورد نیاز خود را به منظور انجام بسیاری کارها از جمله بکار‌ اندازی تجهیزات فرایندی، تامین انرژی حرارتی مورد نیاز برای گرم کردن مواد و غیره را تامین نمایند.سوخت های فسیلی بیش از سایر منابع انرژی برای تهیه حامل‌های انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بهترین راه برای آنکه بتوان از انرژی سوخت های فسیلی برای تولید برق و بخار استفاده کرد، سوزاندن آن است. در فرایند سوختن، انرژی درونی به صورت حرارت آزاد می شود و به شکل تابش و جابجایی به محیط انتقال می یابد. دیگ های بخار و توربینهای گازی، تجهیزاتی هستند که معمولاً برای تولید بخار و برق از طریق سوزاندن سوخت های فسیلی مورد استفاده قرار می گیرند.

سر فصل های این نرم افزار دیگ های بخار شامل این مواردند:
کلیات
انواع بویلر

 • بویلرهای فایر تیوب
 • بویلرهای واترتیوب
 • دسته بندی های دیگر

نحوه عملکرد

 • کلیات
 • سیستم جریان آب و بخار
 • سیستم حفظ کیفیت آب بویلر
 • سیستم احتراق
 • مسیر گازهای حاصل از احتراق

تجهیزات مرتبط با جریان آب و بخار

 • مخزن هواگیری
 • پمپ تغذیه
 • گرمکن اولیه یا اکونومایزر
 • مخزن بخار
 • لوله های آب بویلر
 • سوپرهیترها
 • ری هیترها
 • Tset Pipe
 • Blow Down
 • سایر تجهیزات مرتبط با جریان آب و بخار

تجهیزات مرتبط با احتراق و مسیر احتراق

 • محفظه احتراق
 • بخش جابجایی
 • دودکش
 • مشعل
 • فن های مکنده، دمنده و ترکیبی
 • پیش گرمکن هوا
 • دمنده های دوده
 • سایر تجهیزات مرتبط با محفظه احتراق

تجهیزات مرتبط با سوخت
سایر تجهیزات
کنترل

 • مقدمه
 • کنترل ارتفاع مایعات در مخزن بخار
 • کنترل فشار در هدر بخار
 • کنترل دمای سوپرهیت
 • کنترل مقدار جریان هوا
 • حفظ کیفیت آب و کنترل Blow Down
 • راه اندازی
 • چک و ثبت متغیرها

شرایط اضطراری و عوامل SHUT DOWN

 • عوامل Shut Down
 • شرایط اضطراری

تعمیرات دیگ های بخار

 • تحویل دادن به تعمیرات
 • تحویل گرفتن از تعمیرات


عوامل : ایده پردازان شریف

کلیات
انواع بویلر
نحوه عملکرد
تجهیزات مرتبط با جریان آب و بخار
تجهیزات مرتبط با احتراق و مسیر احتراق
تجهیزات مرتبط با سوخت
کنترل
شرایط اضطراری و عوامل SHUT DOWN
تعمیراتتگ ها : دیگ_بخار بویلر boiler

مشاغل : دانشجو بهره بردار تکنسین