شیمی کنکور


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث ادامه‌ی تعادل از شیمی کنکور توسط آقای فرزاد نجفی تدریس می‌شود.


عوامل : فرزاد نجفی علی سلوکی

مدت زمان : ۰۵:۴۶:۰۰
مدل اتمی
آرایش الکترونی
سینتیک شیمیایی تعادل شیمیایی و اسیدها
ادامه‌ی تعادل شیمیایی
اسید ها و بازها
جمع‌بندی از درس شیمی کنکورتگ ها : مباحث شیمی آمادگی کنکور

مشاغل : دانش آموز