شیمی چهارم تجربی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین احسان عزیزآبادی مبحث مربوط به سینتیک شیمیایی از شیمی چهارم تجربی تدریس می‌شود.


عوامل : فرزاد نجفی احسان عزیز آبادی

مدت زمان : ۰۲:۳۱:۰۰
سینتیک شیمیایی از شیمی
تعادل شیمیایی از شیمی
تست تعادل شیمیایی از شیمیتگ ها نکات مهم

مشاغل دانش آموز