دوره جامع زبان پایتون - مقدماتی


تــوضــیحــات
فــایل ها


مدت زمان : ۰۹:۳۵:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهمتگ ها : برنامه نویسی پایتون

مشاغل : برنامه ‌نویس