بدن سازی - تمرین‌های قدرتی


تــوضــیحــات
فــایل ها

حرکات ورزشی برای تقویت عضله‌های بدن.


مدت زمان : ۰۰:۵۴:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهمتگ ها : بدن سازی تمرین‌های قدرتی

مشاغل : ورزش‌کار