اصول اولیه بازاریابی


تــوضــیحــات
فــایل ها

اگر به تازگی حرفه ای را شروع کردید یا در حال برنامه ریزی دوباره برای بازاریابی هستید، این دورۀ آموزشی به شما در پی ریزیِ صحیح یک بازاریابیِ موفق کمک به سزایی می کند. در این دوره، "درو بوید" (Drew Boyd) پروفسور و مشاور با بیش از ۳۰ سال سابقه بازاریابیِ نام های تجاریِ بزرگ، نقش بازاریابی در یک سازمان را شرح می دهد، چهارچوب های تحلیل کسب و کار، مشتری های مربوط و رُقبا را مشخص می کند. همچنین چگونگی ایجاد یک راهبرد بازاریابیِ موفق و نحوۀ استفاده از آن راهبرد برای دریافت اطلاعات از قیمت گذاری تا تبلیغات را به شما نشان می دهد.


مدت زمان : ۰۲:۱۲:۰۰
اصول اولیه بازاریابی بخش مقدماتی
اصول اولیه بازاریابی بخش یک
اصول اولیه بازاریابی بخش دو
اصول اولیه بازاریابی بخش سهتگ ها بازاریابی کسب و کار اصول بازاریابی

مشاغل بازاریاب